Archive for May, 2011

27.05.2011

2011 йил 27 май куни вилоят Ахборот – кутубхона марказида «АРМ, АКМ фойдаланувчиларга хизмат курсатишда янги ахборот технологияларидан фойдаланиш» мавзусида вилоят семинари булиб утди. Вилоятдаги Ахборот технологиялари касб – хунар коллежларининг АРМ рахбарлари таклиф килинди. Семинарда вилоят АКМ булими мудирлари Д. Рузметова, С. Имамутдинова, К. Исмаилова, М. Рахимовалар «Мультимедиа нашрлари билан фондни бутлаш», «Фойдаланувчилар билан ишлашда янги шакллар», «Услубий булимда янги технологияларни куллаш», «Электрон каталоглар ва автоматлаштирилган кутубхона дастурлари» номли маъруза такдимотини утказдилар. Урганч шахри ва Богот, Хонка, Хива, Урганч тумани АРМ рахбарлари хам уз маърузалари билан сузга чикдилар.

25.05.2011

Хоразм АКМ, «Камолот» Ёшлар ижтимоий харакати вилоят кенгаши, 59043 ва 56261 харбий кисмлар биргаликда Узбекистон Республикаси Мустакиллигининг 20 йиллигига багишлаб «Энг яхши китобхон» курик танловини утказдилар. Курик танловда вилоят харбий комиссариат маънавий – маърифий ишлари уринбосари Б. Исмаилов, вилоятдаги харбий кисм командири М. Каримов, «Камолот» Ёшлар ижтимоий харакати вилоят кенгаши раис уринбосари А. Худоёров ва Хоразм АКМ илмий – методика булими мудири С. Имамутдиновалар катнашдилар. «Энг яхши китобхон» курик танловида «Китобхон формулярини химоя килиш», «Тарихнинг билимдони», «Кизикарли саволлар», «XX – XXI аср узбек китобхони», «Эркин мавзу» буйича шартлар куйилди. Барча шартлар якунига кура У. Тошев сафдошлари орасида узининг билим томонлама устунлигини курсатиб «Энг яхши китобхон» курик танловида фахрли биринчи уринни эгаллади. Иккинчи урин М. Мавлонов ва учинчи уринни Б. Шариповлар эгалладилар. Курик танлов голиблари фахрий ёрлик ва совгалар билан такдирландилар.

12.05.2011 

Хоразм вилоят Ахборот – кутубхона  марказининг «Малака ошириш мактаби» режасига асосан «Йигма электрон каталогни шакллантириш ва ундан фойдаланиш» мавзусида АКМ ходимлари учун укув семинар – тренинг утказилди. Семинар – тренингда «MARC форматлар ва каталоглаштириш коидалари», «Электрон каталогнинг вазифаси ва функцияси», «Йигма электрон каталогни шакллантириш ва ундан фойдаланиш» мавзуларида Вилоят АКМ ахборот технологиялари булими мудири Д. Рузметова маъруза укиди. Сунгра «КаDaTa» дастурий таъминотида ишлашни ургатиш максадида ходимларга амалиёт утказилди.

06.05.2011

Хоразм вилоят урта махсус касб – хунар таълими бошкармаси, Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали, Вилоят илмий тиббиёт кутубхонаси, Хоразм вилоят Ахборот – кутубхона марказлари биргаликда «Ахборот ресурс марказлари ва кутубхоналарда турли мавзуларда электрон китоблар яратиш» номли вилоят семинарини утказдилар. Семинарда Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали АРМ директори, доцент Д. Олимова «АРМ иш фаолияти такдимоти»ни намойиш килди. Вилоят илмий тиббиёт кутубхонаси библиография булими мудири А. Бобожонова «Тиббиёт адабиётларини фойдаланувчиларга таргибот килиш усуллари» мавзусида маъруза укиди. Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали АРМ етакчи кутубхоначиси К. Худайберганова «АРМда маркетинг ва ахборот хизматлари тугрисида фойдаланувчиларга хизмат курсатиш» мавзусида назарий ва амалий машгулотлар утказди. Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали АРМ етакчи мутахассиси А.Рузибоев «Ахборот ресурс марказида электрон ресурслардан фойдаланиш буйича олиб борилаётган ишлар» буйича такдимотини такдим килди. Вилоят АКМнинг ахборот хужжатлари билан тулдириш булими бош кутубхоначиси С. Полванова «Тиббиёт сохасига оид чет эл адабиётлари»нинг такдимотини утказди. Хоразм вилоят АКМ илмий – методика булими мудири С. В. Имамутдинова «Вилоят АКМнинг Ахборот ресурс марказлари ва кутубхоналар билан биргаликда олиб борилаётган ишлари» тугрисида гапирди. Хоразм вилоят АКМ ахборот технологиялари булими мудири Д. Рузметова «Фойдаланувчилар учун тулик матнли электрон маълумотлар базасини яратиш» мавзусида гапирди.

05.05.2011 

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик йили муносабати билан ёшларни, хусусан урта махсус касб – хунар таълими муассасалари битирувчиларини иш билан таъминлаш, тадбиркорликка жалб килиш, хукукий саводхонлигини ошириш максадида «Камолот» ёшлар ижтимоий харакати Хоразм вилоят Кенгаши кошидаги «Ёш тадбиркор» консултатив маркази томонидан «Микрокредитбанк» ОАТБ Хоразм филиали, «Агробанк» ОАТБ Хоразм вилоят бошкармаси томонидан АКМда семинар – сухбат утказилди. Семинар – сухбатда АКМ улкашунослик ахборот сектори мудири Н. Цой «Хоразм тарихи» такдимотини хавола килди. Кутубхона тарихи ва бугунги куни хакида, ташкилотлар билан хамкорликдаги лойихаларга тухталиб, тадбиркорликка оид тадбирлардан олинган фотосуратлар билан таништирди, иштирокчиларга таркатма материаллар берди. Тадбиркорликка оид норматив – хукукий хужжатлар билан кутубхонада танишиш имкониятлари яратилганлиги хакида айтиб утди. «Фермер аёлларни куллаб – кувватлаш» номли видеоролик намойиш килинди. «Бизнес гоя топиш ва унинг хаётийлиги», «Мулк шакллари ва руйхатдан утиш» мавзуларида такдимотлар килинди.

Published in:1 |on May 11th, 2011 |No Comments »

27.05.2011

2011 yil 27 may kuni vilоyat Aхbоrоt – kutubхоna markazida «ARM, AKM fоydalanuvchilarga хizmat ko`rsatishda yangi aхbоrоt tехnоlоgiyalaridan fоydalanish» mavzusida vilоyat sеminari bo`lib o`tdi. Vilоyatdagi Aхbоrоt tехnоlоgiyalari kasb – hunar kоllеjlarining ARM rahbarlari taklif qilindi. Sеminarda vilоyat AKM bolimi mudirlari D. Ruzmеtоva, S. Imamutdinоva, K. Ismailоva, M. Rahimоvalar «Multimеdia nashrlari bilan fоndni butlash», «Fоydalanuvchilar bilan ishlashda yangi shakllar», «Uslubiy bo`limda yangi tехnоlоgiyalarni qo`llash», «Elеktrоn katalоglar va avtоmatlashtirilgan kutubхоna dasturlari» nоmli ma’ruza taqdimоtini o`tkazdilar. Urganch shahri va Bоg`оt, Хоnqa, Хiva, Urganch tumani ARM rahbarlari ham o`z ma’ruzalari bilan so`zga chiqdilar.

25.05.2011 

Хоrazm AKM, «Kamоlоt» Yoshlar ijtimоiy harakati vilоyat kеngashi, 59043 va 56261 harbiy qismlar birgalikda O`zbеkistоn Rеspublikasi Mustaqilligining 20 yilligiga bag`ishlab «Eng yaхshi kitоbхоn» ko`rik tanlоvini o`tkazdilar. Ko`rik tanlоvda vilоyat harbiy kоmissariat ma’naviy – ma’rifiy ishlari o`rinbоsari B. Ismailоv, vilоyatdagi harbiy qism kоmandiri M. Karimоv, «Kamоlоt» Yoshlar ijtimоiy harakati vilоyat kеngashi rais o`rinbоsari A. Хudоyorоv va Хоrazm AKM ilmiy – mеtоdika bo`limi mudiri S. Imamutdinоvalar qatnashdilar. «Eng yaхshi kitоbхоn» ko`rik tanlоvida «Kitоbхоn fоrmulyarini himоya qilish», «Tariхning bilimdоni», «Qiziqarli savоllar», «XX – XXI asr o`zbеk kitоbхоni», «Erkin mavzu» bo`yicha shartlar qo`yildi. Barcha shartlar yakuniga ko`ra U. Tоshеv safdоshlari оrasida o`zining bilim tоmоnlama ustunligini ko`rsatib «Eng yaхshi kitоbхоn» ko`rik tanlоvida faхrli birinchi o`rinni egalladi. Ikkinchi o`rin M. Mavlоnоv va uchinchi urinni B. Sharipоvlar egalladilar. Ko`rik tanlоv g`оliblari faхriy yorliq va sоvg`alar bilan taqdirlandilar.

12.05.2011 

Хоrazm vilоyat Aхbоrоt – kutubхоna  markazining «Malaka оshirish maktabi» rеjasiga asоsan «Yig`ma elеktrоn katalоgni shakllantirish va undan fоydalanish» mavzusida AKM хоdimlari uchun o`quv sеminar – trеning o`tkazildi. Sеminar – trеningda «MARC fоrmatlar va katalоglashtirish qоidalari», «Elеktrоn katalоgning vazifasi va funktsiyasi», «Yig`ma elеktrоn katalоgni shakllantirish va undan fоydalanish» mavzularida vilоyat AKM aхbоrоt tехnоlоgiyalari bo`limi mudiri D. Ruzmеtоva ma’ruza o`qidi. So`ngra «KaDaTa» dasturiy ta’minоtida ishlashni o`rgatish maqsadida хоdimlarga amaliyot o`tkazildi.

06.05.2011

Хоrazm vilоyat o`rta maхsus kasb – hunar ta’limi bоshqarmasi, Tоshkеnt tibbiyot akadеmiyasi Urganch filiali, Vilоyat ilmiy tibbiyot kutubхоnasi, Хоrazm vilоyat Aхbоrоt – kutubхоna markazlari birgalikda «Aхbоrоt rеsurs markazlari va kutubхоnalarda turli mavzularda elеktrоn kitоblar yaratish» nоmli vilоyat sеminarini o`tkazdilar. Sеminarda Tоshkеnt tibbiyot akadеmiyasi Urganch filiali ARM dirеktоri, dоtsеnt D. Оlimоva «ARM ish faоliyati taqdimоti»ni namоyish qildi. Vilоyat ilmiy tibbiyot kutubхоnasi bibliоgrafiya bo`limi mudiri A. Bоbоjоnоva «Tibbiyot adabiyotlarini fоydalanuvchilarga targ`ibоt qilish usullari» mavzusida ma’ruza o`qidi. Tоshkеnt tibbiyot akadеmiyasi Urganch filiali ARM еtakchi kutubхоnachisi K. Хudaybеrganоva «ARMda markеting va aхbоrоt хizmatlari to`g`risida fоydalanuvchilarga хizmat ko`rsatish» mavzusida nazariy va amaliy mashg`ulоtlar o`tkazdi. Tоshkеnt tibbiyot akadеmiyasi Urganch filiali ARM еtakchi mutaхassisi A.Ro`zibоеv «Aхbоrоt rеsurs markazida elеktrоn rеsurslardan fоydalanish bo`yicha оlib bоrilayotgan ishlar» bo`yicha taqdimоtini taqdim qildi. Vilоyat AKMning aхbоrоt hujjatlari bilan to`ldirish bo`limi bоsh kutubхоnachisi S. Pоlvanоva «Tibbiyot sоhasiga оid chеt el adabiyotlari»ning taqdimоtini o`tkazdi. Хоrazm vilоyat AKM ilmiy – mеtоdika bo`limi mudiri S. V. Imamutdinоva «Vilоyat AKMning Aхbоrоt rеsurs markazlari va kutubхоnalar bilan birgalikda оlib bоrilayotgan ishlari» to`g`risida gapirdi. Хоrazm vilоyat AKM aхbоrоt tехnоlоgiyalari bo`limi mudiri D. Ruzmеtоva «Fоydalanuvchilar uchun to`liq matnli elеktrоn ma’lumоtlar bazasini yaratish» mavzusida gapirdi.

05.05.2011 

Kichik biznеs va хususiy tadbirkоrlik yili munоsabati bilan yoshlarni, хususan o`rta maхsus kasb – hunar ta’limi muassasalari bitiruvchilarini ish bilan ta’minlash, tadbirkоrlikka jalb qilish, huquqiy savоdхоnligini оshirish maqsadida «Kamоlоt» yoshlar ijtimоiy harakati Хоrazm vilоyat Kеngashi qоshidagi «Yosh tadbirkоr» kоnsultativ markazi tоmоnidan «Mikrоkrеditbank» ОATB Хоrazm filiali, «Agrоbank» ОATB Хоrazm vilоyat bоshqarmasi tоmоnidan AKMda sеminar – suhbat o`tkazildi. Sеminar – suhbatda AKM o`lkashunоslik aхbоrоt sеktоri mudiri N. Tsоy «Хоrazm tariхi» taqdimоtini havоla qildi. Kutubхоna tariхi va bugungi kuni haqida, tashkilоtlar bilan hamkоrlikdagi lоyiхalarga to`хtalib, tadbirkоrlikka оid tadbirlardan оlingan fоtоsuratlar bilan tanishtirdi, ishtirоkchilarga tarqatma matеriallar bеrdi. Tadbirkоrlikka оid nоrmativ – huquqiy hujjatlar bilan kutubхоnada tanishish imkоniyatlari yaratilganligi haqida aytib o`tdi. «Fеrmеr ayollarni qo`llab – quvvatlash» nоmli vidеоrоlik namоyish qilindi. «Biznеs, g`оya tоpish va uning хayotiyligi», «Mulk shakllari va ro`yхatdan o`tish» mavzularida taqdimоtlar qilindi.

Published in:1 |on May 11th, 2011 |No Comments »

06.05.2011

The Khorezm regional information-library centre together with regional branch of union of the writers of Uzbekistan will carry out these days in labour collectives, educational institutions, urban and village of meeting with the representatives of creative intelligency Khorezm. Opening meeting with known in area and republic by the poet E. Madraximov, director of an information centre R. Kurbanov has noted, that she will be carried out within the framework of measures devoted to the twentieth anniversary of independence of Republic Uzbekistan and directed on familiarizing of the inhabitants to area, and first of all of youth, to historical, spiritual and cultural values, deeper comprehension of historical meaning of a finding by our country of the state sovereignty. The chairman of regional branch of union of the writers G. Ibadullaeva, speaking about creativity E. Madraximov, has noted, that it is the author 22 books many poetic collections. The poet is widely known and is esteemed not only in our republic, but also behind its limits. The songs on verses E. Madraximov use the large popularity in Turkmanistan, Turkey, Azerbaijan. Many years worked by the correspondent of the republican newspapers and Uzbek radio, then the quarter of century heading regional branch of union of the writers E. Madraximov in the products transfers beauty native Khorezm, originality of his culture and arts. Is warmly met at meeting has acted E. Madraximov. It has told about occurred for years of independence changes in the national literature, has informed the creative plans, has read the new verses. The participants the meetings – students Urgench of state university by him. Al-Khorezmi and the pupils colleje have expressed the poet gratitude for his fruitful activity, have wished new creative successes. The meeting was finished the verses and songs of the poet, native ground living on it of the people, friendship, love and beauty sounded.

05.05.2011 

To “to Year of small business and the businesses” the Khorezm information-library Centre together with the Khorezm Regional department of Youth Social movement “Kamolot” have lead seminar – conversation with participation of the young businessmen. Has opened a seminar the Chairman of the Khorezm Regional department of Youth Social movement “Kamolot” K. Bekchanov. About activity of the coordination Centre the coordinator of the Centre S. Atajanov  has told. About distribution of the credits, about the sizes of the given out credits, about privileges to the young beginning businessmen the representatives of conducting banks of the Khorezm area have told. Regional the sector of a information-bibliographic department Khorezm ILC made the report on the new forms of service for the economic and financial workers of area, about available managing materials in the help to the beginning businessmen, about electronic DB on economy. The participants of a seminar saw video-rollers: “Khorezm”, prepared Regonal by sector. The measure was carried out with participation of the Khorezm Regional TV. In the conclusion of a measure the excursion of the participants on a mini-museum Khorezm ILC was carried out.     

Published in:1 |on May 11th, 2011 |No Comments »

27.05.2011

27 мая, 2011 года в областном информационно-библиотечном центре прошел областной семинар на тему: «Использование современных информационных технологий в обслуживании пользователей ИБЦ, ИРЦ». На него были приглашены заведующие ИРЦ колледжей информационных технологий области. На семинаре прошли презентации докладов: «Комплектование фондов, мультимедийными изданиями», «Новые формы работы с пользователями», «Использование информационных технологий в методической работы», «Электронные каталоги и библиотечные автоматизированные программы». С ними выступили заведующими отделами областного ИБЦ: Д.Рузметова, С.Имамутдинова, К.Исмаилова, М.Рахимова. Были представлены выступления руководителей ИРЦ г. Ургенча, г. Хивы, Ургенчского, Ханкинского и Багатского районов. Они поделились с присуствующими своим опытом работы в использовании новых информационных технологий (Интернет, Зиёнет и др) в осблуживании пользователей информационно- ресурсных центров.

13.05.2011

Две актуальные взаимосвязанные темы – оказание финансовой поддержки предпринимателям и создание новых рабочих мест за счет развития частного сектора экономики были в центре внимания участников прошедшего в Ургенче Форума представителей деловой сферы области, организованного Центральным кенгашем народно-демократической партии и Центральным банком республики Узбекистана.
В фойе областного Центра духовности и просветительства, где проходило мероприятие, была развернута Выставка продукции, производимой в фермерских хозяйствах, цехах и мастерских, больших и малых частных предприятиях. К участникам форума обратились заместитель председателя Центрального кенгаша НДПУ Ш. Абдуллаева и заместитель председателя Центробанка республики Б. Зарипов. Они отметили, что форум хорезмских предпринимателей занимают важное место среди мероприятий, проходящих в области в Год малого бизнеса и частного предпринимательства. Главной ее целью является оказание всемерной поддержки частного сектора экономики молодых предпринимателей, в создании им условий для организации предприятий по выпуску товаров и оказанию услуг, развитию семейного бизнеса и индивидуальной коммерческой деятельности. Докладчикам и организаторам форума поступило много вопросов, связанных с открытием новых частных предприятий, выделением на эти цели банковских кредитов, экономической, социальной и правовой защитой предпринимателей. На них были даны исчерпывающие ответы. Хорезмский информационно-библиотечный Центр принял непосредственное участие в экономическом форуме. Многие ответы на интересующие вопросы участники мероприятия получили, ознакомившись с книжно-иллюстративной выставкой «Малый бизнес – основа предпринимательства», организованный областным информационно-библиотечным Центром. На ней широко были представлены газеты, журналы, книги и другие печатные издания по финансово-экономической тематике. На специально установленном мониторе демонстрировались подготовленные краеведческим сектором областного. информационного центра видео ролики в помощь начинающим предпринимателям. Группе молодых участников форума изъявивших желание заняться коммерческой деятельностью были вручены сертификаты, предоставляющие им широкие возможности проявить свои способности в предпринимательской сфере.

12.05.2011

12 мая 2011 года, для повышения квалификации библиотечных работников центра, в областном ИБЦ функционирует «Школа повышения квалификации», согласно составленному в начале года плану работы этой «Школы», был организован и проведен учебный семинар-тренинг с сотрудниками ИБЦ на тему: «Организация и использование сводного электронного каталога». На семинаре- тренинге были озвучены вопросы: задачи и функции ЭК, формы электронного каталога и его использование и другие. Провели семинар-тренинг заведующие отделами областного ИБЦ Д.Рузметова и К.Исмаилова.

06.05.2011

6 мая , 2011 года, на базе информационно- ресурсного центра Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии, областным информационно- библиотечным центром был организован для сотрудников и руководителей медицинских библиотек, ИРЦ медицинских колледжей области, областной семинар по теме «Создание и использование электронных ресурсов в ИБЦ, ИРЦ и библиотеках». Презентации докладов прошли с использованием современных технических средств, с наглядным показом достигнутого в сфере создания электронных ресурсов ИРЦ, ИБЦ. Опытом работы на семинаре делились, как ведущие специалисты областного ИБЦ, предоставившие информацию о полнотекстовой базе данных, так и руководители медицинских библиотек области и ИРЦ медицинских колледжей, познакомившие участников семинара с фондами электронных учебников, аудио-видео материалами, с представлением услуг Интернета, ZiyoNet пользователям библиотек. Семинар дал возможность выявить общие задачи, стоящие перед библиотечными структурами, это: внедрение новых технологий, создание единых баз данных, так необходимых для наших пользователей.

06.05.2011

Хорезмский областной информационно-библиотечный центр совместно с областным отделением союза писателей Узбекистана проводят в эти дни в трудовых коллективах, учебных заведениях, городских и сельских махаллях встречи с представителями творческой интеллигенции Хорезма. Открывая встречу с известными в области и республике поэтом Ошик Эркином (Эркином Мадрахимовым), директор информационного центра Р. Курбанов отметил, что она проводится в рамках мероприятий , посвященных двадцатилетию независимости Республики Узбекистан и направленных на приобщение жителей области , и прежде всего молодежи, к историческим, духовным и культурным ценностям, более глубокое осознание исторического значения обретения нашей страной государственного суверенитета. Председатель областного отделения союза писателей Г. Ибадуллаева , говоря о творчестве Ошика Эркина, отметила, что он является автором 22 книг, многих поэтических сборников. Поэт-лирик широко известен и почитаем не только в нашей республике , но и за ее пределами. Песни на стихи Ошика Эркина пользуются большой популярностью в Туркменистане, Турции, Азербайджане. Многие годы проработавший корреспондентом республиканских газет и Узбекского радио, затем четверть века возглавлявший областное отделение союза писателей Ошик Эркин в своих произведениях передает красоту родного Хорезма, самобытность его культуры и искусства. В достанах он возвеличивает своих земляков-хорезмийцев, их вклад в экономический и социальный расцвет края. Тепло встреченный собравшимися на встрече выступил Ошик Эркин. Он рассказал о произошедших за годы независимости переменах в национальной литературе, поделился творческими планами, прочитал свои новые стихи. Участники встречи-студенты Ургенчского государственного университета им. Аль-Хорезми и учащиеся профколледжей выразили поэту признательность за его плодотворную деятельность , пожелали новых творческих успехов. Встреча завершилась мушоирой – звучали стихи и песни поэта, воспевающего родную землю, живущих на ней людей, дружбу, любовь и красоту.

05.05.2011 

К «Году  малого бизнеса и предпринимательства»  Хорезмский информационно-библиотечный Центр  совместно с Хорезмским Областным отделом  Молодежного Социального движения «Камолот» провели семинар-беседу с участием молодых предпринимателей. На семинаре присутствовали: зам. директора Хорезмского ИБЦ Хамидуллина Э.Р., Атаджанов С.Х.-координатор  Консультативного Центра  «Ёш тадбиркор», руководители и представители  «Микро-кредит Банка»,  «Агробанка», «Центр-Банка», Узбекистон савдо-саноат Палатаси. Открыл семинар Председатель Хорезмского Областного отдела  Молодежного Социального движения «Камолот» Камал Бекчанов. О деятельности координационного Центра «Ёш тадбиркор» рассказал координатор  Центра  С.Х. Атаджанов. О  выдаче кредитов, о размерах выдаваемых кредитов,   о льготах молодым начинающим предпринимателям рассказали представители ведущих банков Хорезмской области. Зав. краеведческим сектором информационно-библиографического отдела Хорезмского ИБЦ  был сделан доклад о новых формах обслуживания для  экономических и финансовых работников области, об имеющихся  руководящих материалах в помощь начинающим предпринимателям, об электронной БД по экономике.   Участниками семинара были просмотрены мульти  видео-ролики:  «Фермер аёлларни куллаб-кувватлаш», «Хоразм», подготовленные краеведческим сектором. Мероприятие проводилось с участием Хорезмского Областного телевидения. В заключении мероприятия была проведена экскурсия участников по мини-музею Хорезмского ИБЦ.      

Published in:1 |on May 11th, 2011 |No Comments »